Corporate Compliance

Defensa i prevenció del risc penal de persones jurídiques

La modificació del Codi Penal produïda l’any 2010 va portar com a principal novetat la possibilitat que les persones jurídiques siguin penalment responsables. Aquesta regulació ha estat completada i aclarida amb l’EL 1/2015 de modificació del Codi Penal. En virtut de tals reformes del Codi Penal, actualment la persona jurídica pot incórrer en responsabilitat penal per determinats delictes comesos en el seu nom o per compte d’ella i en el seu benefici, pels seus representants legals o persones que estiguin autoritzades per a prendre decisions en nom de la persona jurídica o ostentin facultats d’organització i control dins d’aquesta. De la mateixa manera, la persona jurídica pot ser penalment responsable per determinats delictes comesos pels qui, estant sotmesos a l’autoritat dels anteriors, hagin pogut realitzar els fets per haver-se incomplert greument per aquells els deures de supervisió, vigilància i control de la seva activitat.

Per a aquests supòsits el Codi Penal preveu diversos tipus de penes que podran imposar-se a les persones jurídiques: multa, dissolució de la persona jurídica, suspensió de les seves activitats, clausura dels seus locals, prohibició de realitzar les activitats en l’exercici de les quals s’hagi comès, afavorit o encobert el delicte, inhabilitació per a obtenir subvencions i ajudes públiques, per a contractar amb el sector públic i per a gaudir de beneficis i incentius fiscals o de la Seguretat Social, o pena d’intervenció judicial. Segons disposa el Codi Penal, per a evitar la imposició de tals penes, la persona jurídica ha d’haver implementat un Programa de Prevenció de Riscos Penals, és a dir, un model d’organització i gestió que inclogui mesures de vigilància i control idònies per a prevenir la comissió de delictes en el si de la seva organització.

Per a donar resposta a les noves exigències del Codi Penal, SMK Advocats, a més de defensar i assessorar penalment particulars, ofereix també el servei de defensa de persones jurídiques involucrades en procediments penals. Així mateix, SMK Advocats ofereix tant l’assessorament previ necessari per a calcular el risc de comissió de delictes que pesa sobre la persona jurídica, com el servei d’implementació en la persona jurídica dels necessaris Programes de Prevenció de Riscos Penals.

    Emplena el formulari i explica'ns el teu cas sense compromís: