Política de privacitat

És compromís de SERGI MERCE KLEIN ADVOCATS el respecte de la privacitat dels usuaris i la protecció i seguretat de les seves dades personals.

L’usuari ha de llegir amb atenció aquesta política de privacitat, que ha estat redactada de manera clara i senzilla, per a facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a l’entitat de SERGI MERCE KLEIN ADVOCATS. Així mateix, l’usuari garanteix que és major d’edat i que les dades aportades són veritables, exactes, complets i actualitzats, sent responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’usuari garanteix que ha informat dita tercera dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades a les entitats de SERGI MERCE KLEIN ADVOCATS per als fins assenyalats.

 

1.- Àmbit d’Aplicació i Responsabilitat

Aquesta política de privacitat aplica a totes les dades personals recollits per les entitats de SERGI MERCE KLEIN ADVOCATS en la seva pàgina web.

Per a qualsevol qüestió relacionada amb la present política de privacitat, l’usuari podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades de SERGI MERCE KLEIN ADVOCATS, les dades de contacte de les quals són:

  • Correu electrònic: [email protected]
  • Correu Postal: SERGI MERCE KLEIN ADOVCATS, Av. Diagonal 403, 4t 1a Barcelona 08008 a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades

 

2.- Fins del tractament i base jurídica

SERGIO MERCE KLEIN ADVOCATS, tractarà les dades de l’usuari, de manera automatitzada, per a les següents finalitats específiques:

  • Resolució de consultes formulades a través del correu electrònic o de la web

Aquest tractament es realitzarà sempre, previ consentiment de l’usuari mitjançant l’acceptació de la present política de privacitat.

 

3.- Comunicació de les dades

No existeix comunicació de dades personals

 

4.- Encarregats de tractament

El tractament de les dades dels usuaris podrà ser realitzat per un prestador de serveis idoni, contractat per SERGIO MERCE KLEIN ADVOCATS. Aquest prestador de serveis únicament tractarà les dades per a les finalitats establertes anteriorment i seguint les seves precises instruccions, complint rigorosament les normes legals sobre protecció de dades personals, seguretat de la informació i altres normes aplicables. En cap cas els nostres encarregats del tractament o prestadors de servei tractaran les seves dades per a altres finalitats o els comunicaran a tercers.

 

5.- Transferències internacionals de dades

SERGIO MERCE KLEIN ADVOCATS realitzarà el tractament de les dades de l’usuari integralment en el territori de la Unió Europea, per la qual cosa no preveu realitzar cap transferència internacional de dades.

 

6.- Termini de conservació

SERGIO MERCE KLEIN ADVOCATS conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollits així com els terminis de retenció legalment establerts, en els següents termes:

  • Resolució de consultes formulades a través del correu electrònic o formulari web: 5 anys després de la seva contestació

 

7.- Drets dels usuaris

L’usuari podrà, en qualsevol moment i de manera gratuïta, exercir els seus drets d’accés, rectificació o supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades, a través dels mitjans establerts en l’apartat 1 de la present política. En tot cas, s’informa l’usuari que, en cas que consideri que SERGIO MERCE KLEIN ADVOCATS ha vulnerat, o ha pogut vulnerar els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable de protecció de dades, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control, Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del seu web www.agpd.es

 

8.- Revocació del consentiment

L’acceptació de l’usuari al fet que les seves dades puguin ser tractats o cedits tindrà sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius. Per a revocar aquest consentiment els usuaris podran contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través dels canals establerts en l’apartat 1 de la present política.

 

9.- Caràcter necessari de les dades sol·licitades

Les dades recollides per SERGIO MERCE KLEIN ADVOCATS en els diferents formularis a través de les seves pàgines web són necessaris per a complir amb les finalitats expressades. Per tant, si l’usuari no els facilités, SERGIO MERCE KLEIN ADVOCATS no podrà atendre la seva sol·licitud.

 

10.- Decisions Automatitzades

Les entitats de SERGIO MERCE KLEIN ADVOCATS podrà elaborar perfils dels usuaris, que permetrà l’adopció de decisions automatitzades, basades en la introducció d’informació realitzada pels usuaris en els diferents formularis amb la finalitat d’enviar-li les comunicacions comercials sol·licitades per vostè que s’ajustin a les seves característiques. En aquests casos, l’usuari tindrà dret a obtenir intervenció humana en la decisió, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió adoptada per les entitats de SERGIO MERCE KLEIN ADVOCATS.

 

11.- Mesures de protecció de les dades personals

SERGIO MERCE KLEIN ADVOCATS empra mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc que presenta el tractament de dades, en particular a conseqüència de la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.